CHIA SẼ TÀI NGUYÊN VÀ LỢI ÍCH

Các quốc gia có quyền quy định cách thức tiếp cận và sử dụng đa dạng sinh học, theo định nghĩa của Công ước Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học (CBD) được ký năm 1992. Thỏa thuận mang tính bước ngoặt thiết lập các nguyên tắc hướng dẫn tiếp cận và chia sẻ lợi ích (ABS), bao gồm cả sự đồng ý được thông báo trước, các điều khoản được các bên đồng ý, tôn trọng kiến ​​thức truyền thống và chia sẻ công bằng và bình đẳng các lợi ích thu được.

Năm 2010, Nghị định thư Nagoya đã xây dựng dựa trên các nguyên tắc ABS này, làm rõ phạm vi của chúng, hiện bao gồm nghiên cứu và phát triển (R&D) liên quan đến các thành phần hóa sinh chứ không chỉ vật liệu di truyền. Nghị định thư Nagoya cũng thiết lập các biện pháp để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ABS trên toàn thế giới. Đến nay, đã có 100 quốc gia cam kết thực hiện các quy định của Nghị định thư Nagoya. Hơn nữa, Nghị định thư Nagoya đã thúc đẩy ngày càng nhiều luật và quy định thiết lập các yêu cầu của ABS và vạch ra các hệ thống được phép và các biện pháp trừng phạt đối với các trường hợp không tuân thủ.

Các quy tắc ABS áp dụng cho các công ty sử dụng đa dạng sinh học để phát triển sản phẩm mới. Luật pháp và quy định trên thế giới ngày càng yêu cầu giấy phép và thỏa thuận cho R&D trong các thành phần tự nhiên cho thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Ví dụ, EU yêu cầu các công ty áp dụng hệ thống thẩm định ABS.

UEBT hướng dẫn và xác minh việc tuân thủ các quy tắc và thực tiễn tốt nhất trong ABS, được đưa vào tiêu chuẩn của chúng tôi. Ngoài ra, UEBT cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn để giúp các công ty tuân thủ các quy định.