CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Công việc của UEBT đóng góp vào 94% SDG.
Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc là lời kêu gọi toàn cầu hành động vì doanh nghiệp.

Nguồn cung ứng tôn trọng con người và đa dạng sinh học đóng góp trực tiếp vào 8 mục tiêu PTBV và gián tiếp đóng góp vào 8 mục tiêu khác.

UEBT tin rằng phải đạt được các SDG để chúng ta có thể đạt được tầm nhìn của mình về một thế giới trong đó con người và đa dạng sinh học phát triển.

Việc thực hiện SDGs xác định các phương thức kinh doanh bền vững.