Trang chủ Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương

Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương

13.09.2016

Cục Xúc tiến Thương mại là cơ quan của Chính Phủ do Thủ tướng ký quyết địnhthành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại, định hướng công tác xúc tiến thương mại 

Cục Xúc tiến Thương mại là cơ quan của Chính Phủ do Thủ tướng ký quyết địnhthành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại, định hướng công tác xúc tiến thương mại gồm:

– Xây dựng hoặc tham gia xây dựng chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về xúc tiến thương mại; Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy trình, quy phạm, quy chuẩn về xúc tiến thương mại; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định trên sau khi được duyệt.

– Nghiên cứu, dự báo và định hướng về thị trường trong nước và ngoài nước để phát triển thị trường và sản phẩm thương mại;  Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp công tác xúc tiến thương mại:Tổ chức tập huấn nhắm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xúc tiên thương mại và bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp trong thương mại cho cán bộ quản lý và kinh doanh thương mại.

– Chỉ đạo và hướng dẫn các Sở Thương mại (nay là sở Công Thương) về quản lý nhà nước và nghiệp vụ xúc tiến thương mại; Thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác về xúc tiến thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại giao.

– Giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) chỉ đạo các đại diện thương mại ở nước ngoài tiến hành công tác xúc tiến thương mại; Thực hiện hợp tác quốc tế về xúc tiến thương mại.

Đầu năm 2008 Cục Xúc tiến Thương mại được giao thêm một số nhiệm vụ quan trọng dưới đây gồm:

– Quản lý nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho hoạt động xúc tiến thương mại.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công Thương về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư phát triển ngành công nghiệp và thương mại.

– Xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình thương hiệu quốc gia; quảng bá hình ảnh đất nước, hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam ở trong nước và ngoài nước; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu.

– Xây dựng, quản lý Chương trình truyền hình công thương để thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, thương hiệu, đầu tư phát triển ngành công nghiệp và thương mại…